Hynek a Ješek (Jan) bratři z Dubé a z Náchoda

Zboží Náchodské přešlo po smrti Hajmanově na syny jeho, Hynka a Ješka z Náchoda. Ve dskách dvorských zachoval se zápis, který v nedůstatku jiných památek aspoň poněkud nějakého světla podává o posloupnosti pánův z Dubé, a z latiny v tato slova zní:

Hynek, řečený Hlaváč z Dubé, Hynek a Ješek bratři z Náchoda, Hynek a Hynáček z Visenburka vyznali před pány na plném soudu, že on, Hlaváč, s dědictvím svým v Třebechovicích, městečku s tvrzí a vším ostatním dědictvím, — a Hynek i Ješek z Náchoda s dědictvím jich hradem Frimburkem, a týž Ješek s Levínem hradem a městečkem i se všemi vesnicemi, kteréž má, — a Hynek i Hynáček s hradem Visenburkem, Úpicí městečkem i se všemi jinými vesnicemi, s městečky, rolemi, lukami, lesy, potoky, mlýny, rybníky, dvory poplužními a kmetcímí, tvrzemi, horami, doly, úroky, užitky, podacím kostelním, sady, zahradami, pastvinami i se vším panstvím a svobodou, též se vším dědictvím, které mají a míti budou, vespolek se spojili k pravé jednotě tak, že se stali praví hromaždníci. Stalo se leta Páně 1368.

Však r. 1401. Jan z Visenburka a Hynek Hlaváč z Třebechovic propustili se ze vší jednoty, kterou otcové jejích uzavřeli, a taktéž učinili r. 1410. Hynek z Třebechovic s Hynkem mladším z Červenéhory, čímž smlouva od r. 1368. zrušena byla.

Nebude od místa, vykázati zde posloupnost ze tří synů páně Poty z Dubé, jinak z Fridlandu, pokud se totiž při nedůstatku listin sestaviti dala.

 1. Hajman z Dubé na Náchodě v letech 1327, 1349. Synové jeho: Hynek a Ješek (Jan, živ ještě 1392.) z Náchoda, kteří r. 1368. vládli společně s Frimburkem, Ješek pak o sobě Levínem, z. čehož pravdě podobno, že zboží Levínské, později i Homolské, již za Hajmana (ne-li od času Hronových) s Náchodem bylo spojeno, a napotom více než po celé století spojeno zůstalo.. Tito vzdali se Náchoda; kdy a kterak? nevíme. Potomci jejich vládli napotom Adrspachem a Červenouhorou, rozšedše se na dvě větve, píšíce se však vždy „z Náchoda“, ač Náchoda byli prázdni.

  [Dodatek: Rodokmen tento toliko z listin doplněn býti může; proto klademe tu, co nám přibylo: Hynek a Ješek bratři z Náchoda (synové Hajmanovi) připomínají se společně r. 1360.; zvlášť pak Hynek z Náchoda, řečený z Dubé, na Náchodě r. 1363. 1385. Prázen Náchoda a toliko seděním na Abrzpachu r. 1391. (Abrspachem nejsnáze vládl již r. 1381.) Ješek (Jan) z Náchoda, na Levíně; r. 1359. byl podacím v Hronově, 1367. v Levíně, 1378. v Čermné. (Na Levíně podacím r. 1390. Dětřich z Janovic) R. 1392. pan Jan Náchodský, snad tentýž, v listině Náchodské svědkem se jmenuje.]

  1. Větev Adrspachská.
   1401. Hynek a Hynek bratři z Náchoda a Adrspachu, (synové Hynka či Ješka?).
   Jitka ze Šumburka, manželka Hynka z Adrspachu připomíná se co vdova r. 1407.
   Hynek starší z Adrspachu a Červenéhory, v Meziříčí a Králové Lhotě, seděním na Adrspachu. 1407. 1415. Manželka jeho Anna z Vilharlic (1409). Hynek mladší z Náchoda, bratr jeho, vládl samostatně hradem Červenouhorou již r. 1410.
   Hanuš z Adrspachu ve Zběšince 1422.
   Jan z Náchoda a z Adrspachu (řečený Machovský) 1433. 1452.
   Bohuněk z Adrspachu a z Heřmanic obdržel r. 1465. od krále Machov.
   Petr, sirotek z Náchoda a Adrspachu; jemu postoupil Jan z Hažmburka r. 1487. právo své na hrad Risenburk.
   Petr Adrspach z Náchoda. prodal zboží Visenburské po r. 1510.; r. 1527. na Risenburce,
  2. Větev Červenohorská.
   Hynek mladší z Náchoda a z Červenéhory, bratr Hynka na Adršpachu. 1410. 1454. (Nejisto, byli-li dva Hynkové, otec a syn, první 1410. 1437.; druhý 1444. 1454.) Roku 1454. připomíná se manželka páně Hynka Kateřina, dcera Poty z Častolovic.
 2. Hynek Hlaváč ze Skalice 1336.

  Roku 1367. vládl Skalicí Neuhlas či Nevhlas ze Skalice, však nejisto, byl-li syn předešlého. Však synem pana Hlaváče byl:
  Hynek, řečený Hlaváč z Dubé a z Náchoda na Třebechovicích. 1368. 1400. Manželka jeho Jitka provdána napotom za Erharda z Kunstatu.
  Hynek Hlaváč z Třebechovic, syn. 1401. 1414.
  Hynek Hlaváč z Dubé a z Třebechovic, syn. 1425. 1433.
  Hynek a Ješek z Dubé a z Třebechovic, synové. Ješek zdědil po Jiříkovi z Dubé Žleby a Visenburk. 1452.

  [Dodatek: Hynek Hlaváč ze Skalice r. 1336., pak v Třebechovicích I.
  1359. Marketa, vdova předešlého (na Třebechovicích)s syny Hynkem a Václavem vykonala právo podací. Tentýž Hynek II. Hlaváč r. 1368. stal se hromadníkem s sourodci svými (str. 33); umřel před r. 1376.
  1376. 1385. Hynek III. Hlaváč z Třebechovic pod poručenstvím Hynka z Náchoda a z Dubé; r. 1389. samostatný. Vdova po něm Jitka z Meziříčí r. 1407.
  1404. 1413. Hynek IV. Hlaváč z Třebechovic, syn.
  1425. 1436. Hynek V. Hlaváč z Třebechovic, syn.
  Hynek VI. a Ješek z Dubé a Třebechovic, synové předešlého. Ješek zdědil Žleby a Visenburk po Jiříkovi z Dubé r. 1450.]

 3. Hynek Crha z Visenburka. 1336.

  Synové: Hynek a Hynáček z Visenburka. 1367. 1392. Hynáčkova manželka Eliška z Ratibořic.
  Janek z Visenburka, syn Hynáčkův (1392.) 1401. Manželka jeho Kateřina ze Žlunic.
  Jiří z Dubé a z Visenburka 1426., od r. 1437. na Žlebích, kdež zemřel r. 1450.

Všecky tyto větve zastoupené nalézáme na soudu zemském v Praze roku 1404., kdež mimo jiné pány seděli: Jan z Visenburka, Hynek z Třebechovic, Hynek z Červenéhory, Hynek z Adrspachu, Dětřich z Náchoda, Jan z Dobrušky, Beneš z Krčína a j.