Hajman (Hejman) či Hynek z Dubé

V listině Dobrušské od r. 1320. co svědek jmenován pan Hynek z Fridlandu, odkudž lze souditi, že teprv později panství Náchodské na Hynka, či Hajmana z Dubé od krále Jana přešlo, snad směnou za Fridland. Asi roku 1330. bratři Hajman z Náchoda a Crha z Dubé směnili zboží své: hrad Pardubice i s příslušenstvím za zboží Visenburské s Arnoštem z Hostinného, otcem slavného arcibiskupa Pražského, Arnošta z Pardubic, Na ten způsob rozsáhlá krajina zdejší připadla pánům z Dubé; neboť bratři Hajmanovy vládli na Skalici a Visenburku, potomstvo pak jejich — skoro sami Hynkové — během XIV. a XV. století též, na Červenéhoře, Adrspachu a Třebechovicích.

Roku 1327. v průvodu krále Jana na cestě do Vratislavi přes Kladsko jmenují se z pánův též: Hynek Berka z Dubé, nejvyšší purkrabí, a Hynek z Dubé a (již) na Náchodě. Na druhé cestě do Vratislavi r. 1331. vydal král Jan v Náchodě list obdarovací Pecoldovi, řečenému Mičan na tři lány role ve Filiřovicích u Dvoru Králové.

Roku 1336. dne 6. března listem v Náchodě daným pan Hajman z Dubé řečený z Náchoda s vědomím a vůlí bratři svých Hynka Hlaváče na Skalici, Hynka Crhy na Visenburku a Václava směnil mlýn zádušní v Krčině s přivolením faráře Zdislava za dva lány role na vychování tamtéž kaplana druhého. Však role tyto, později zadržané, postoupila faráři Krčínskému teprv r. 1411. paní Kunka, vdova Beneše z Risenburka a na Krčíně a syn její Rubin.

Dobrodružný král Jan, milovný kolby a válek, v prosinci 1336. vytáhl proti pohanským Prusům, a sousední jim Litvě v průvodu četných pánův, z nichž připomínají se opět Hynek Berka z Dubé, nejvyšší purkrabí a Hynek z Dubé na Náchodě; však Jan pro mlhavou zimu nic nepořídiv, na oči utrpěl, až i na oko pravé docela oslepl.

Roku 1341. pan Hynek z Náchoda prodal opatu Břevnovskému ku klášteru Polickému vsi Petrovice, Petrovičky a Dřevíč.

Roku 1343. Ludvík, král Uherský, přišed o masopustě do Prahy, přítomen byl slavnostem a kolbám od Karla, králeviče českého, na počest hostův svých strojeným, při čemž však snažně přimlouval se o zastoupení u papeže Klímenta VI., laskavého přítele Karlova, by bratr Ludvíkův, Ondřej, za krále Neapolského korunován býti směl. Karel zaslíbiv se přímluvcem býti, v záležitosti té do Říma vyslal našeho Hynka z Dubé a na Náchodě, Když pak dne 2. září 1347 Karel, král, český, s manželkou Blankou korunován byl od Arnošta, prvního arcibiskupa Pražského, u přítomnosti pěti biskupův, desíti vévodův, mnohých knížat a hrabat německých a veškerého panstva Českého, Moravského a Slezského, mezi nejpřednějšími připomíná se také pan Hynek z Dubé a z Náchoda.

Konečně tentýž pan Hynek listem r. 1349. dne 4. února na Náchodě daným pozůstavil památku dobromyslnosti své, když k snažné prosbě kněze Předbora, opata Břevnovského, mnichy řádu sv. Beneše z klážterův Břevnovského, Polického, Brúmovského a Rajhradského, i služebníky a čeleď jejich ode všeho cla aneb platu provodního jak z osob tak i z potahu a zboží ve městě Náchodě docela osvobodil.