Přehled stručný všech známých držitelův někdejšího panství Náchodského.

Panství Náchodské, obsahovavší 6½ □ míle, vzrostlo během pěti století z kolikerých větších menších panství a statků, jejichžto objem, zvláště za příčinou konfiskace dvojí v XV. a XVII. století a opětovaného dělení v rodinách panských a rytířských, se měnil. Klademe zde jména statků někdy do desk zemských vložených: hrad Náchod, hrad Červenáhora, hrad Risenburk, hrad Visenburk, město Náchod, Čermná Tamchynova, Heřmaničky - Vesce, Chvalkovice, Kostelec, Lhota Řešetova, Litoboř, Machov, Mískolezy, Ratibořice, Skalice, Studnice, Šonov.

Jádrem pak či hradem a zbožím Náchodským vládli:

Roku  
1253. Hron z Náchoda, zakladatel města.
1316. (?) Ješek (Jan) z Náchoda a syn jeho Ješek postoupili Náchod za Kostelec nad černými lesy králi Janu. (Potomci na Moravě.)
1327. (?) Hajman (Hejman, Heinman Hynek) z Dubé na Náchodě, Hynek Hlaváč na Skalici, a Hynek Crha na Visenburku, bratři.
1359. Hynek a Ješek bratři z Dubé a z Náchoda.
1390. Póta z Častolovic.
1392. Dětřich (Jetřich) z Janovic na Náchodě.
1412. Jindřich řečený Lefl z Lažan.
1414. Boček z Kunstatu a z Poděbrad. První zachovalý zápis zboží Náchodského od r. 1415. uvádí: Náchod, hrad a město, Hronov městečko, Babí, Brašec, Brné, Dobrošov, Jistbice, Kramolná, Lipí, Pastorkov, Pavlišov, Peklo, Radochová, (Rudné - Rabien?), Sedmakovice, Slavikov, Slopce, Srbská vysoká, Trubíjov, Ždár. (Před rokem 1341. k Polici odprodané vsi: Dřevíč, Petrovice a Petrovičky.)
1425. Viktorin z Kunstatu a z Poděbrad, otec krále Jiří.
1427. Jan Holý, jinak Holec (z Nemošic?) a Mikuláš Trčka (z Lípy).
1432. Jan Baštín z Porostlé.
1437. Jan Kolda z Žampachu a na Černikovicích, zmocnil se Náchoda.
1447. Jan Kolda mladší z Žampachu.
1456. Jiří z Kunstatu a z Poděbrad, dobyl Náchoda dědictví svého; od r. 1458. král Český.
1458. Boček a Viktorin, bratři, z Kunstatu, páni Poděbradští a Náchodští.
1470. Jindřich starší, kníže Minsterberské a Kozelské, hrabě Kladský, pán z Kunstatu a z Poděbrad. K Náchodu přivtěleno zboží Skalické.
1497. Jan mladší, Špetle z Prudic a ze Žlebův (později od r. 1504. z Janovic). Objem panství Náchodského:
  a.) Zboží Náchodské: Náchod, Hronov, Babí, Brašec, Dobrošov, Dřevíč dolejší, Jistbice, (Kramolná), Lipí, Pavlišov, Poříčí veliké, Radochová dolní a horní, Sedmakovice, Slavikov, Srbská vysoká, (Trubějov), Zlicko, Žabokrky, Žďáry, — , Skalice městečko, (následující obce nejsnáz ku zboží Skalickému patřivší:) Dubno, Kleny, Lhotky, Starkoč, Vysokov a Zliče; — zboží někdy Machovské: Machov městečko, Lhota Machovská, Rokytník, Zbečník; zboží někdy Čermenské: Čermná Tamchynova, Borové,
  b.) Zboží Visenburské : Visenburk hrad pustý, Úpice městečko, Batňovice, Bohdašín, Bohuslavice, Bohušín kostel, Brusnice německá, Havlovice, Kyje, Libnětov, Maršov, Petrovice, Radčí, Rtyně, Rubinovice, Sedloňovice, Slatina, Studenec, Suchovršice, Svatoňovice, Zálezly kostel; — zboží někdy Kostelecké: Kostelec městečko, Lhota zákostlelská, Přibyslav.
1532. Hynek Špetle z Janovic, syn předešlého.
1533. Vojtěch z Pernsteina a na Helfensteině.
1534. Jan z Pernsteina, bratr.
1544. Sigmund Simřicky ze Smiřic.
1548. Albrecht ze Smiřic.
1566. Hedvika z Hasenburka, vdova předešlého.
  Přikoupila:
  a.) 1575. Skalici malou.
  b.) 1582. zboží Ratibořické: Ratibořice, Chlistov, Křižanov, Lhotu pod Hořičkami a Zábrodí.
1586. Václav ze Smiřic, syn.
1593. Albrecht Václav ze Smiřic, syn tříletý pod poručenstvím.
  Přikoupeno:
  a.) 1600. zboží Risenburské: Risenburk hrad, dvůr, Žernov městečko, Skalka; spojené zboží někdy Červenohorské: Červenáhora městečko, Mstětín, Olešnice, Stolín, Víska, Všeliby.
  b.) 1613. zboží Třebešovské: Třebešov, Třebešov malý, půl Litoboře.
1614. Albrecht Jan ze Smiřic.
1618. Salomena Smiřická, provdaná Slavatová z Chlumu a Košmberka, sestra předešlého.
1621. Fiscus královský.
1623. Magdalena z Lobkovic, manželka Jana Rudolfa Trčky z Lípy na Opočně.
1629. Adam Erdman, hrabě Trčka z Lípy, syn.
1634. Fiscus královský.
1634. Oktavian (Octavio) kníže Piccolomini de Arragona, vévoda v Amalfi, obdarován Náchodem od císaře Ferdinanda II.
  Přikoupil:
  a.) 1636. statek Mískolezský: Mískolezy a Újezdec.
  b.) 1637. zboží Heřmanické: Heřmaničky, Hořičky, Hostyně, půl Litoboře, Mečov, Světlá, Vesce.
  c.) 1641. statek Šonovský: Šonov, Třtice a Zblové.
1656. Maria Benigna Piccolomini, rozená vévodkyně ze Saso-Engern, vdova.
1671. Aeneas Sylvius, kníže Piccolomini de Stizziano.
1673. Vavřinec, kníže Piccolomini, bratr.
1712. Jan Václav, kníže Piccolomini, syn.
  Přikoupeno:
  a.) 1716. Lhota Řešetova s Bakovem.
  b.) 1729. Studnice s Rybníkem horním.
1742. Octavian II., kníže Piccolomini, bratr.
1757. Jan Pompejus, kníže Piccolomini de Villa nuova.
1765. Josef Parille, kníže Piccolomini de Villa nuova, bezdětek.
1783. Rozepře o dědictví mezi hrabětem Desfours a vévodou z Monteleone.
1787. Josef Vojtěch, hrabě Desfours, syn Ludmily, dcery knížete Vavřince Piccolomini.
1791. František Antonín, hrabě Desfours, syn.
1792. Petr, vévoda Kuronský a Zahaňský z rodu Biron.
  Přikoupil 1798. zboží Chvalkovické: Chvalkovice, Bukovinku, Komárov, Říkov, Sebuč, Svinišťany a Výhled.
1800. Kateřina Viléma, vévodkyně Zahaňská, dcera.
1839. Maria Paulina, kněžna Hohenzollern-Hechingen, sestra.
1840. Karel Octavius, hrabě z Lippe-Bisterfeld.
1842. Jiří Vilém, kníže sámovládný ze Schaumburg-Lippe.