Ješek z Náchoda

Ješek z Náchoda, nejsnáze Hronův syn, a syn jeho Ješek hrad, město a zboží své Náchodské směnili s Janem, králem Českým, za Kostelec nad černými lesy, ovšem ne dobrovolně, ale z poručení králova následkem zbouření se celého rodu Hronovcův proti králi, z nichž byli i oba Ješkové z Náchoda. Ješka mladšího synové: Hron, Ješek, Mikuláš, Mareš a Oldřich, bratři z Kostelce a z Náchoda přijali r. 1359. panství Kostelecké v manství od císaře Karla; posléz pak r. 1415. Jan z Náchoda a z Kostelce dědictví své Kostelec prodal do ruky cizé. Potomci Hronovi vyprodavše se z Čech, usadili se na Moravě, a sice na Březníku ve Znojemsku, odkudž vzali jméno „Březnický z Náchoda.“ Poslední potomek téhož rodu hrabě Ferdinand Leopold Březnický z Náchoda (živ ještě r. 1660.) pozůstavil toliko dceru Marii Renatu, provdanou za hraběte Ferdinanda Viléma Slavatu na Telči.

Pro pamět rodiny té stůj zde nápis latinský v překladu českém nad branou zámku Novo-Studeneckého v Čáslavsku:

„Já Bohuchval Jaroslav Pán z Náchoda, pán na Boskovsteině, Předboři a Novém Studenci, Nejjasnějšího a nejmocnějšího Uherského a Českého krále mistr komory, když z markhrabství Moravského do království českého, předkův mých pánův z Náchoda rodu starého vlasti, přesídlil jsem, tento příbytek sobě a potomkům ria trvající památky pomník z gruntu vystavěti jsem dal, kámen první do základu sám položiv léta Páně 1612. Jehova opatruj vchod i východ odsud nyní až na věky.“